ارتباطات وایرلس

    ارتباطات بی سیم:

یکی از راه های انقال داده ها به کار گیری موج های  رادیوئی بی سیم وایرلس وشبکه های تحت وایرلس است،در این راه کار داده های اطلاعات به موج های رادیوئی تبدیل میشود و به سمت مقصد ارسال میشود و در مقصد موج های رادیوئی مجددا به داده های اطاعات تبدیل میشود و به شبکه ارسال میشود.

برای پیاده سازی ارتباط بی سیم  با مد نظر گرفتن مبدا و مقصد  میتوان تجهیزات خود را انتخاب کرد .

عوامل مهم در برقراری ارتباط عبارت است از :

  • فاصله بین مبدا و مقصد
  • تداخل های فرکانسی
  • دید مستقیم آن

از عوامل مهم ارتباطات بی سیم امنیت آن میباشد زیرا چنانکه یک دستگاه دریافت در مسیر قرار گیرد میتواند امواج را دریافت کن پس بنابراین یکی از وظایف مهم شرکت ارائه کننده این است که تجهیزات رمزگذاری استفاده کند.

شرایط محیطی در امر پیاده سازی ارتباطات بی سیم بسیار مهم میباشد ، که کارشناسان ما با ارزیابی صحیح آن از هر گونه خطای احتمالی جلوگیری میکنن و همواره تجهزات مربوط را به روزرسانی میکنند و آن را پشتیبانی میکنند.